Work Permit - page 2

vergunning in de status “Afgesloten”
gezet worden. De vergunning
verdwijnt dan uit de overzichtslijst.
Verstrekte vergunningen kunnen op
elkmoment worden ingetrokken in
geval van bijvoorbeeld een calamiteit.
Ingetrokken vergunningenmoeten
geretourneerd worden alvorens ze
weer verstrekt kunnen worden
.
Het is
mogelijk ommeerdere vergunningen
tegelijkertijd in te trekken.
Voor werkzaamhedenmet een
verhoogd risico dient een Taak Risico
Analyse (TRA) uitgevoerd teworden.
Binnen de applicatie kan er een TRA
aangemaakt worden voor een
werkvergunning. In een TRA staan de
taken, risico’s en beheers
maatregelen beschreven.
Afhandeling van een
werkvergunning
De aanvrager voert de aanvraaggegevens in. De
applicatie controleert of alle benodigde gegevens
ingevuld zijn. Bij een koppelingmet een werkorder
systeemworden de benodigde gegevens
overgenomen in de aanvraag. Zodra alle gegevens
ingevoerd zijnwordt de aanvraag digitaal
ondertekend door de aanvrager.
Vervolgens verschijnt in het overzicht als zijnde
‘aangevraagd’. De verstrekker specificeert de te
nemenmaatregelen en controleert de aanvraag.
Tevens dienen, indien van toepassing, de
voorbereidendewerkzaamheden digitaal ondertekend
teworden ter bevestiging dat ze zijn uitgevoerd door
een geautoriseerdemedewerker.
Indien dewerkzaamheden uitgevoerd kunnenworden
wordt dewerkvergunning door zowel de houder als
verstrekker digitaal ondertekend.
Dewerkvergunning verschijnt in het overzicht als
zijnde ‘verstrekt’. Dewerkvergunningwordt op A4 of
A3 papier afgedrukt enmeegegeven aan de houder.
Na afloop van de werkzaamheden of aan einde van de
dag/wacht wordt de op papier afgedrukte vergunning
geretourneerd aan de verstrekker. De
werkvergunning verschijnt dan in het overzicht als
zijnde ‘geretourneerd’. Indien de vergunning niet op
tijd is geretourneerd verschijnt deze in afwijkende
kleur in het overzicht. Op deze wijze kanmen direct
beoordelen of allewerkvergunningen aan het einde
van de dag/shift geretourneerd zijn.
Indien dewerkzaamhedenmeerdere dagen in beslag
nemen kan de vergunning de volgende dag/shift weer
verstrekt/verlengdworden voor een in te stellen
periode.
Als dewerkzaamheden zijn afgerond krijgt de
vergunning de status ‘afgemeld’. Nadat er een
optionele controle heeft plaats gevonden die
betrekking heeft op de werkzaamheden kan de
1 3,4
Powered by FlippingBook