Shift Manager - page 3

Digitaal wachtboek
Planning, registratie en rapportage
biedt meerwaarde voor 24 uurs
bedrijfsvoering.
ShiftManager
De oplossing voor 24 uurs
bedrijfsvoering op basis van ISA-95.
ShiftManagement
Hierinworden de ploegen ingedeeld
en verschillende operators
geregistreerd. Onderdelen van deze
functionaliteit zijn:
Wacht definities en periodes
Hierbinnenwordt tevens de
“vaste ploeg” per wacht
gedefinieerd
Roosterindeling, de jaarplanning
van de ploegen
Ploegbezetting (inclusief ad-hoc
wijzigingen i.v.m. bijvoorbeeld
ziekte)
Taken agenda
Taken agenda voor het vastleggen
en initiëren van vaste en ad-hoc
taken, uit te voeren door operations
inclusief prioriteiten, interval, etc..
De uit te voeren taken zullen
automatisch op het scherm
verschijnen. De resultaten en
uitvoeringsbevestiging van de taak
worden binnenwachtrapportage
geregistreerd. Aan het einde van de
wacht dienen de taken afgesloten te
worden of overgedragen aan een
volgendewacht.
Logboek
Een centrale opslag van alle
activiteiten en bevindingen van
operations (en onderhoud), waarbij
het bedienend personeel gegevens kan
invoeren en uiteraard ook kan
teruglezen. Ten behoeve van het
logboek zullen de rapportenworden
gegenereerdmet selectie en filter
mogelijkheden. Met deze functie kan
de informatie op een optimalemanier
worden overgedragen tussen de
verschillende ploegen en andere
afdelingen binnen de organisatie,
onafhankelijk van tijd en locatie.
1,2 4
Powered by FlippingBook